MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis pretenen formar professionals per a l'exercici de la docència en l'etapa de 0 a 6 anys.
 
S'ofereixen 7 itineraris: Tecnologies de la informació i la comunicació, Educació musical, Llengua estrangera (anglès), Educació física, Arts visuals i plàstiques, Expressions i ambients a l'escola bressol, Educació científica i ambiental.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2024-25 (Juliol)

8,320

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2023-24: 7,142
 • 2022-23: 8,766
 • 2021-22: 8,061
 • 2020-21: 8,082
 • 2019-20: 7,836
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2023-24: 5,858
 • 2022-23: 8,449
 • 2021-22: 7,748
 • 2020-21: 7,771
 • 2019-20: 7,525
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU

Ponderacions 2024, 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Anàlisi Musical, Arts Escèniques, Biologia, Ciències Generals, Dibuix Artístic, Física, Fonaments Artístics, Geografia, Geologia i Ciències Ambientals, Història de la Música i de la Dansa, Llengua i Cultura Gregues, Llengua i Cultura Llatines, Història de l'Art, Literatura Castellana, Literatura Catalana, Literatura Dramàtica, Matemàtiques, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials i Química.

Prova d'aptitud (PAP) o d'admissió

Per accedir a aquest grau s'ha de superar la Prova d'Aptitud Personal (PAP) en Educació Infantil, que organitza la Generalitat.

 • L'examen consisteix en la realització de dos exercicis per escrit. El primer avalua la comprensió lectora, la capacitat de síntesi, l'expressió escrita i el domini de la llengua, i el segon mesura la competència logicomatemàtica.
 • Els exercicis són els mateixos per a tots els estudiants, sense opcionalitat.
 • Per aprovar la PAP, entre l'examen de competències lingüístiques i el de matemàtiques s'ha d'obtenir una mitjana de 5. I per poder fer mitjana es requereix una qualificació mínima de 4 en cadascuna de les dues proves.

Exàmens de les últimes convocatòries

Calendari de la PAP d'Educació
Exàmens de la convocatòria ordinària: abril del 2025. La matrícula és al febrer.
La matrícula es fa a través del Portal d'accés a la universitat de la Generalitat. El preu, sense bonificacions, és de 110 euros (2024).

Oferta de 1r curs 2024-25

80 places

Demanda en 1a opció 2024-25

98 sol·licituds

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 17,69 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.202 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar al comptat, en dos o tres terminis o de forma mensuals.
 • Si es fracciona en dos terminis, el 60% del pagament es fa després de matricular-se i el 40% al mes de desembre. Si els terminis són tres, a banda del 40% inicial, s'ha de satisfer un 20% a mitjans d'octubre i el 40% restant al desembre.
 • Quan es tria el pagament mensual, el càrrec es fa el dia 5 de cada mes, fins al 5 de maig.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (81%)
 • Castellà (8%)
 • Anglès (11%)

Horari

Majoritàriament de tarda, però amb algunes assignatures pel matí.

Perfil d'ingrés recomanat

 • Els estudiants han de tenir una bona integració dels coneixements del Batxillerat i una base cultural ferma que faciliti una anàlisi didàctica de les matèries que s'han d'ensenyar a l'escola. També és necessari que l'estudiant tingui interès pel treball amb els nens i les nenes i il·lusió per millorar la societat des de l'ensenyament.

Normativa de permanència

 • L'estudiant de nou accés haurà de matricular-se d'un mínim de 30 crèdits d'assignatures corresponents al primer any acadèmic i disposarà de 4 semestres per superar-los. En cas contrari, no podrà continuar l'estudi iniciat a la UdG. Per progressar en l'ensenyament, l'alumne s'haurà de matricular cada curs, de forma obligatòria, de les assignatures o mòduls no superats en cursos anteriors.
 • Exceptuant el primer any, la matrícula mínima serà de 24 crèdits, llevat que el nombre de crèdits pendents per finalitzar els estudis sigui inferior o que els requeriments de matrícula en l'estudi ho impedeixin. 
 • L'estudiant disposarà de tres convocatòries de qualificació per superar cada assignatura o mòdul (amb opció a una quarta i darrera convocatòria de gràcia). Els que exhaureixin el nombre de convocatòries de qualificació establertes per a una assignatura o mòdul hauran d'abandonar els seus estudis.

Estudis relacionats