MENU
CA|ES
USER

CFGS artístics

Pàgines vinculades

Hi ha quatre períodes de preinscripció i matrícula...

Et pot interessar

La preinscripció

El període de preinscripció dels CFGS d'Arts Plàstiques i Disseny per al curs 2023-2024 es va iniciar el 26 de maig y va finalitzar l'1 de juny. La matrícula es va fer del 19 al 24 de juliol. 


Requisits d'accés


Hi ha titulacions que donen accés directe, d'altres que requereixen la realització de la part específica de la prova d'accés i d'altres en què cal fer la part comuna i la part específica de la prova:

 • Titulacions que permeten l'accés directe:

  - Batxillerat d’arts o Batxillerat artístic experimental
  - Batxillerat d’altres modalitats si s’han cursat tres màteries de la via d’arts plàstiques de la modalitat d’arts
  - Tècnic d’arts plàstiques i disseny (CFGM)
  - Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny (CFGS)
  - Batxillerat + títol de tècnic de formació professional d’una família equivalent a una d’Arts plàstiques i disseny
  - Graduat en Arts plàstiques o de disseny (Ensenyaments artístics superiors)
  - Graduat en Conservació i restauració de béns culturals (Ensenyaments artístics superiors)
  - Llicenciatura en Belles Arts o superació de la prova específica d’accés a aquests estudis
  - Llicenciatura en Arquitectura, Enginyeria Tècnica o Enginyeria Industrial

 • Titulats que han de superar la part específica de la Prova d'accés:

  - Batxillerat o títol equivalent (excepte els provinents del batxillerat d’arts o els d’altres modalitats que hagin cursat tres matèries de la modalitat d’arts). Els que es troben a l'últim curs de Batxillerat també poden fer la prova i acreditar que tenen la titulació en el procés de matrícula.
  - Tècnics de Formació Professional (CFGM)
  - Estudiants que hagin superat el Curs específic d’accés als CFGS

 • Titulats que han de superar la part comuna i la part específica de la Prova d'accés:

  - Alumnat sense el títol de Batxillerat ni el de tècnic d'FP. Per presentar-se a la prova cal tenir com a mínim 19 anys o complir-los l’any de realització de la prova

Criteris de prioritat


Les sol·licituds s’ordenen en funció de la qualificació mitjana dels estudis de procedència que donen dret a l'accés directe o bé de la qualificació de la prova d'accés (part comuna + part específica), o bé només de la part específica, segons sigui el cas.

A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d'empat, a partir del resultat del sorteig públic del número de desempat.

En què consisteix i com s'avalua la Prova d'accés


Contingut de la prova

Part comuna:
Comprèn les matèries de llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i una quarta a triar entre història i matemàtiques

Part específica:
Consta d'un exercici a escollir entre tres opcions: Comunicació i disseny, Expressió artísica o Art i tecnologia

Qualificacions

Part comuna:

Es calcula aplicant la mitjana aritmètica de les matèries. Per aprovar-la cal una nota mínima de 4

Part específica:
Es calcula aplicant la mitjana aritmètica de les matèries. Per aprovar-la cal una nota mínima de 4

Qualificació de la prova:
És la mitjana aritmètica de les dues parts. Si només s’ha realitzat la part específica, la nota d’aquesta part és la qualificació de la prova

Qualificació total:
Es consideren aptes les persones que tinguin una qualificació mínima de 5

Si la qualificació de la prova és com a mínim d’un 4, se li pot sumar un 20% de la nota del Curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior (sempre que la nota sigui almenys d’un 5) o de l’obtinguda en la formació per a les proves d’accés

Explora