MENU
CA|ES
USER

El Batxillerat

Pàgines vinculades

La convocatòria extraordinària de les PAU se celebrarà els dies 3, 4 i 5 de setembre...

Et pot interessar

Més optativitat a primer curs

El nou Batxillerat implantat el curs 2022-2023 al primer curs de l'etapa redueix les hores reservades a matèries comunes i de modalitat per ampliar la franja horària d'optatives.

Quatre modalitats

A Catalunya s'imparteixen, des del curs 2022-2023, quatre modalitats de Batxillerat.

Tots els centres n'han d'oferir dues com a mínim.

 


La distribució horària

L'alumnat de primer cursa 12 hores setmanals de matèries comunes, 9 h de modalitat i 9 h d'optatives que no han d'estar necessàriament vinculades a la modalitat triada. Els centres tenen fins al 2025 per programar les franges d'optativitat.

El curs vinent, a segon, tindran 14 h setmanals d'assignatures comunes i podran decidir si les altres 16 les destinen a matèries de modalitat (4 assignatures) o hi dediquen 12 h (3 assignatures) i les 4 h restants es reserven per a optatives.

 

La part comuna

Hi ha una part del currículum del batxillerat que és comuna a totes les modalitats (les matèries comunes).

Està formada per les assignatures que s'han de cursar obligatòriament, al marge de la modalitat triada. 

N'hi ha 5 a primer curs, a les quals cal afegir Tutoria i l'inici del Treball de Recerca.

A primer, totes són de 2 hores setmanals menys Llengua Estrangera, que és de 3h.

A segon, Llengua i Literatura Catalana i Llengua i Literatura Castellana són de 2 hores setmanals i Llengua Estrangera, Història i Història de la Filosofia són de 3.

Els estudiants finalitzen i presenten a segon curs el Treball de Recerca, que compta un 10% de la nota final de batxillerat.

 


La part diversificada: les matèries de modalitat

La resta de matèries varien en funció de la modalitat escollida i de la tria d'assignatures de modalitat.

A primer se n'han de fer 3, totes de 3 hores setmanals.

Una d'aquestes és la matèria obligatòria de modalitat, és a dir, la que cal cursar obligatòriament dins de la modalitat escollida.

En algunes modalitats, hi ha més d'una opció a l'hora d'escollir la matèria de modalitat obligatòria.

A segon, les matèries de modalitat són de 4 hores setmanals. Es pot escollir si fer-ne 3 i les 4 hores restants destinar-les a matèries optatives, o bé prescindir de l'optativitat i triar 4 matèries de modalitat.

El Batxillerat científic tecnològic

 

 

 

 


El Batxillerat humanístic social

 

 


El Batxillerat artístic

 

 


El Batxillerat general

La nova modalitat de batxillerat general està pensada per a l'alumnat que no manifesta interès en cursar cap modalitat en concret.

S'adreça també a aquells que s'orienten cap a un Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) després del Batxillerat o cap a un grau universitari generalista.

El Batxillerat General s'imparteix el curs 2022-2023 en 13 centres públics de les ciutats d'Amposta, Badalona, Barcelona, Blanes, Lloret de Mar, Manresa, Mataró, Reus, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Santa Maria de Palautordera, Tarragona i Terrassa.

 

 


Les matèries optatives

Les optatives de primer es divideixen en tres franges horàries, que corresponen a una optativa anual i dues de trimestrals, i es poden escollir d'entre qualsevol de les modalitats. Totes les optatives són de 3h setmanals.

La implantació d'optatives organtizades per trimestres, però, és una de les mesures que es podrà implementar de forma progressiva fins al curs 2025-2026, de manera que, durant aquest període, totes podran ser anuals i definides pels centres.

El nou model estableix que les optatives trimestrals proposin una temàtica diferent cada trimestre, de manera que l'alumne pugui cursar la mateixa matèria els tres trimestres o no. Així, en finalitzar el primer curs, els estudiants hauran cursat una matèria optativa anual i sis optatives trimestrals.

La franja d'optatives trimestrals permetrà cursar unitats formatives de Cicles Formatius de Grau Mitjà (que s'ofereixin dins o fora del centre) i convalidar l'estudi d'una llengua estrangera a les Escoles Oficials d'Idiomes (EOI), estudis oficials de música i dansa o la participació en algun programa de tecnificació esportiva.

A segon curs, les optatives trimestrals estan vinculades als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i es poden substituir per una matèria de modalitat.

Primer curs

Optatives anuals de totes les modalitats (Franja 1):

 • Biomedicina
 • Formació i Orientació Personal i Professional
 • Funcionament de l'Empresa
 • Món Clàssic
 • Programació
 • Psicologia
 • Segona Llengua Estrangera
 • Optatives pròpies del centre
 • Matèries de modalitat
   

Optatives anuals de la modalitat d'arts (Franja 1):

 • Creació Fotogràfica i Cinematogràfica
 • Formació i Orientació Personal i Professional
 • Llenguatges Artístics Contemporanis
 • Projecte de Comissariat d’Exposicions
 • Segona Llengua Estrangera
 • Optatives pròpies del centre
 • Matèries de modalitat
   

Optatives trimestrals de totes les modalitats (Franja 2):

 • Creació Literària
 • Matemàtica Aplicada
 • Problemàtiques Socials
 • Reptes Científics Actuals (Biologia i Geologia)
 • Optatives pròpies del centre
 • Altres opcions: Batxibac, FP, Escola Oficial d'Idiomes
   

Optatives trimestrals de la modalitat d'arts (Franja 2):

 • Música i Comunicació
 • Publicitat
 • Optatives pròpies del centre
   

Optatives trimestrals de totes les modalitats (Franja 3):

 • Ciutadania, Política i Dret
 • Comunicació Audiovisual
 • Reptes Científics Actuals (Física i Química)
 • Robòtica
 • Optatives pròpies del centre
 • Altres opcions: Batxibac, FP, Escola Oficial d'Idiomes
   

Optatives trimestrals de la modalitat d'arts (Franja 3):

 • Disseny en 2D i 3D
 • Taller de Creació Escènica
 • Optatives pròpies del centre

Segon curs

Optatives trimestrals vinculades als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS):

 • Entorn Sostenible
 • Pau, Justícia i Corresponsabilitat
 • Pobació i Prosperitat

Optatives anuals:

 • Segona Llengua Estrangera
 • Altres opcions: Batxibac, FP, Escola Oficial d'Idiomes

Promoció de curs

L'estudiant amb 1 o 2 matèries suspeses de primer podrà promocionar a segon curs matriculant-se de les matèries pendents de primer.

Si el nombre de suspensos de 1r és de 3 o 4, podrà repetir tot el curs o bé matricular-se de les matèries de 1r no superades i ampliar aquesta matrícula a 2 o 3 matèries de 2n, sempre que es compti amb un pla de suport individualitzat per part del centre que permeti la superació del batxillerat en 3 cursos.

Amb més de quatre assignatures suspeses, s'ha de tornar a cursar primer un altre cop.

A segon, si queden matèries penjades, no cal tornar a cursar les aprovades.

Excepcionalment, es podrà obtenir el títol de batxiller amb una matèria suspesa si es compleixen les condicions següents: que l'equip docent consideri que l'alumne ha assolit els objectius i competències vinculades al títol; que no hagi tingut faltes d'assistència continuades i no justificades; que s'hagi presentat a les recuperacions, i que la mitjana aritmètica de la resta de notes de l'etapa sigui almenys un 5.

En aquests casos, la nota de la matèria no superada es tindrà en compte a l'hora d'obtenir la qualificació final de l'etapa.

 

Altres formes de cursar el batxillerat

Batxillerat en 3 anys

Els centres educatius podran oferir, excepcionalment, la possibilitat de cursar el Batxillerat en 3 anys, establint una distribució de les matèries al llarg de tres cursos acadèmics, una opció que es reserva per a aquells alumnes que per les seves circumstàncies personals ho requereixin.

En qualsevol cas, la durada màxima del Batxillerat serà de 4 anys.

Batxillerat nocturn i a distància

Quan es compatibilitzen els estudis amb una feina, es pot cursar el Batxillerat en règim nocturn, on les classes s'inicien a partir de les sis de la tarda.

En aquest cas, l'etapa té una durada de tres cursos.

El Batxillerat també es pot cursar a distància, a través de l'Institut Obert de Catalunya (IOC).

Batxibac

Un total de 73 centres imparteixen el Batxibac, un programa que, a banda d'incloure les assignatures del batxillerat estàndard, possibilita fer una immersió en la llengua i la cultura franceses.

Els alumnes, a més del títol de batxillerat que els permet accedir al sistema universitari català i espanyol, entre d'altres, obtenen la titulació de baccalauréat (batxillerat francès) si superen una prova externa que es desenvolupa íntegrament en francès, cosa que els dóna accés directe a les universitats franceses.

El programa, fruit d'una acord entre els governs espanyol i francès, i que a Catalunya només poden oferir els centres específicament autoritzats pel Departament d'Educació, s'estructura a partir d'un currículum mixt que suposa fer una tercera part de l'horari lectiu en francès i cursar les matèries de Llengua i Literatura Franceses i Història de França.

Per accedir al Batxibac cal acreditar el nivell bàsic B1 de francès del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Internacional

El Batxillerat Internacional (BI) és un programa educatiu internacional amb un currículum específic determinat per l'Organització del Batxillerat Internacional (IBO) que s'ofereix en diferents centres dels cinc continents.

Està destinat a fomentar l'excel·lència educativa i es pot cursar en tres idiomes: castellà (a Catalunya, català i castellà), anglès i francès, fent especial èmfasi en l'aprenentatge de la segona llengua.

Deu centres públics, a més de diversos centres privats, oferten a Catalunya el batxillerat internacional el curs 2023-2024: els instituts l'Alzina, Moisès Broggi i Pedralbes, de Barcelona; l'Institut Sabadell; l'Arnau Cadell, de Sant Cugat del Vallès; el Forat del Vent, de Cerdanyola del Vallès; Jaume Vicens Vives, de Girona; el Josep Lladonosa, de Lleida; el Gabriel Ferrater i Soler, de Reus, i el Dertosa de Tortosa.

És requisit necessari per a l'accés acreditar el nivell B2 d'anglès mitjançant el certificat oficial o a través d'una prova realitzada pel centre que confirmi que l'estudiant té aquest nivell. La càrrega horària setmanal del segon idioma és superior a la del batxillerat estàndard.

Els estudiants que superen el batxillerat internacional obtenen la doble titulació de batxillerat i batxillerat internacional.

A la pàgina oficial del BI hi ha un cercador on es poden cercar els centres públics i privats que imparteixen aquest programa arreu del món.

Explora